Company Logo
Witaj w serwisie internetowym Hali Sportowo-Środowiskowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wynajmu obiektu oraz terminarzem odbywających się wydarzeń sportowych i środowiskowych


Regulaminy

 

REGULAMIN HALI SPORTOWO - ŚRODOWISKOWEJ

WE WŁOSZAKOWICACH

 

1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-23.00.

2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Spółki GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  i kierownika sali z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.( załącznik nr 1 )

4. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora, trenera lub osoby odpowiedzialnej za grupę, 
 • osoby fizyczne
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianymudziałem publiczności.

 5. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się wyposażeniu hali
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.

 

7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

 •  palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
 •  wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali
 • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
 • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie  i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

 

9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:

 • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
 • przechodzenia przez barierki na widowni,
 • wprowadzania zwierząt.

 10. Rezerwacja hali:

 • Rezerwacja może być dokonana w: biurze hali, biurze Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,             e –mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie pod numerami telefonów 605 422 778 lub 887 330 331
 • Rezerwacji mogą dokonać firmy i osoby fizyczne
 • Podczas dokonywania rezerwacji należy podać pełne dane. W przypadku firm: nazwa firmy, adres, numer Nip oraz numer telefonu kontaktowego, osoby indywidualne: imię i nazwisko, adres, numer pesel, numer telefonu kontaktowego
 • Istnieje możliwość odwołania rezerwacji, ale tylko i wyłącznie  48 godz. przed zaplanowaną rezerwacją bez ponoszenia kosztów.
 • W przypadku zarezerwowania hali i nie dotarcie na wcześniej zarezerwowaną godzinę firma lub osoba fizyczna rezerwująca halę zostaje obciążona kwotą zgodnie z cennikiem hali

11. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.


12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny                    za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.


13. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.


14. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku                w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.


15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody           w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

 

16. Kierownik hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

 

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.   nie ponosi odpowiedzialności.

 

18. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

 

18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

 

19. Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

 

20. Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

 

21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownika hali sportowe

 

 

 

 

 Contribute!
Books!
Shop!

Powered by Joomla!®. Designed by: phone Joomla 1.7 template  Valid XHTML and CSS.