Company Logo
Witaj w serwisie internetowym Hali Sportowo-Środowiskowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wynajmu obiektu oraz terminarzem odbywających się wydarzeń sportowych i środowiskowych


Regulaminy

 Regulamin korzystania z hali sportowo – środowiskowej 

we Włoszakowicach podczas epidemii COVID – 19

 

Procedury oparte są o obowiązujące akty prawne

 

1.    Wejście na obiekt grupy wynajmującej następuje maksymalnie 5 min przed planowaną godziną rezerwacji.

2.   Po wejściu na obiekt obowiązuje pomiar temperatury ciała osób wchodzących dokonywany przez pracownika Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (w przypadku grup niezrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych) lub trenera/instruktora/opiekuna w przypadku grup zrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych. W przypadku stwierdzenia u danej osoby temperatury ciała równej lub przekraczającej 37,2ºC odmawia się jej wejścia do obiektu.

3.    Po wejściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk.

4.    Na terenie obiektu wszystkich korzystających obowiązuje stosowanie osłon twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta, przyłbica, chusta itp.) za wyjątkiem płyty boiska.

5.    Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach sportowych oraz rodziców i opiekunów dzieci/młodzieży.

6.    Po zakończeniu zajęć/treningu grupa wynajmująca zobowiązana jest do opuszczenia obiektu w ciągu 10 minut.

7.  W przypadku zajęć sportowych organizowanych przez kluby sportowe, szkoły lub inne podmioty prowadzące działalność sportową za przestrzeganie zasad regulaminu oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów/trenerów odpowiada podmiot organizujący dane zajęcia.

8.   W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do powyższych zasad bądź nie przestrzega regulaminu, pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  ma prawo w trybie natychmiastowym wyprosić z obiektu daną osobę/grupę.

9.    Sprawy nieuregulowanie niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu. REGULAMIN HALI SPORTOWO - ŚRODOWISKOWEJ

WE WŁOSZAKOWICACH

 

1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-23.00.

2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Spółki GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  i kierownika sali z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.( załącznik nr 1 )

4. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora, trenera lub osoby odpowiedzialnej za grupę, 
 • osoby fizyczne
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianymudziałem publiczności.

 5. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się wyposażeniu hali
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.

 

7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

 •  palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
 •  wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali
 • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
 • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie  i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

 

9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:

 • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
 • przechodzenia przez barierki na widowni,
 • wprowadzania zwierząt.

 10. Rezerwacja hali:

 • Rezerwacja może być dokonana w: biurze hali, biurze Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,             e –mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie pod numerami telefonów 605 422 778 lub 887 330 331
 • Rezerwacji mogą dokonać firmy i osoby fizyczne
 • Podczas dokonywania rezerwacji należy podać pełne dane. W przypadku firm: nazwa firmy, adres, numer Nip oraz numer telefonu kontaktowego, osoby indywidualne: imię i nazwisko, adres, numer pesel, numer telefonu kontaktowego
 • Istnieje możliwość odwołania rezerwacji, ale tylko i wyłącznie  48 godz. przed zaplanowaną rezerwacją bez ponoszenia kosztów.
 • W przypadku zarezerwowania hali i nie dotarcie na wcześniej zarezerwowaną godzinę firma lub osoba fizyczna rezerwująca halę zostaje obciążona kwotą zgodnie z cennikiem hali

11. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.


12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny                    za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.


13. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.


14. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku                w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.


15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody           w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

 

16. Kierownik hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

 

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.   nie ponosi odpowiedzialności.

 

18. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

 

18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

 

19. Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

 

20. Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

 

21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownika hali sportowe

 

 

 

 

 Contribute!
Books!
Shop!

Powered by Joomla!®. Designed by: phone Joomla 1.7 template  Valid XHTML and CSS.