Regulamin Hali Sportowo - Środowiskowej we Włoszakowicach

 1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-23.00.
 2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Spółki GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  i kierownika sali z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.( załącznik nr 1 )
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora, trenera lub osoby odpowiedzialnej za grupę,
  • osoby fizyczne
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianymudziałem publiczności.
 5. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się wyposażeniu hali
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
  • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.
 7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
  • wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hal
  • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
  • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie  i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
  • przechodzenia przez barierki na widowni,
  • wprowadzania zwierząt.
 10. Rezerwacja hali:
  • Rezerwacja może być dokonana w:
   • biurze hali, biurze Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
   • e –mailem sport@wloszakowice.pl
   • lub telefonicznie pod numerami telefonów 605 422 778 lub 887 330 331
  • Rezerwacji mogą dokonać firmy i osoby fizyczne
  • Podczas dokonywania rezerwacji należy podać pełne dane. W przypadku firm: nazwa firmy, adres, numer Nip oraz numer telefonu kontaktowego, osoby indywidualne: imię i nazwisko, adres, numer pesel, numer telefonu kontaktowego
  • Istnieje możliwość odwołania rezerwacji, ale tylko i wyłącznie  48 godz. przed zaplanowaną rezerwacją bez ponoszenia kosztów.
  • W przypadku zarezerwowania hali i nie dotarcie na wcześniej zarezerwowaną godzinę firma lub osoba fizyczna rezerwująca halę zostaje obciążona kwotą zgodnie z cennikiem hali
 11. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
 12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 13. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
 14. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia.
 16. Kierownik hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
 17. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.   nie ponosi odpowiedzialności.
 18. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 19. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 20. Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 21. Spółka GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 22. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownika hali sportowe

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności