Regulamin korzystania z kompleksu sportowego we Włoszakowicach podczas epidemii COVID - 19

Procedury oparte są o obowiązujące akty prawne

  1. Wejście na obiekt grupy wynajmującej następuje maksymalnie 5 min przed planowaną godziną rezerwacji.
  2. Po wejściu na obiekt obowiązuje pomiar temperatury ciała osób wchodzących dokonywany przez pracownika Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (w przypadku grup niezrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych) lub trenera/instruktora/opiekuna w przypadku grup zrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych. W przypadku stwierdzenia u danej osoby temperatury ciała równej lub przekraczającej 37,2ºC odmawia się jej wejścia do obiektu.
  3. Po wejściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk.
  4. Na terenie obiektu wszystkich korzystających obowiązuje stosowanie osłon twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta, przyłbica, chusta itp.) za wyjątkiem płyty boiska.
  5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach sportowych oraz rodziców i opiekunów dzieci/młodzieży.
  6. Po zakończeniu zajęć/treningu grupa wynajmująca zobowiązana jest do opuszczenia obiektu w ciągu 10 minut.
  7. W przypadku zajęć sportowych organizowanych przez kluby sportowe, szkoły lub inne podmioty prowadzące działalność sportową za przestrzeganie zasad regulaminu oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów/trenerów odpowiada podmiot organizujący dane zajęcia.
  8. W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do powyższych zasad bądź nie przestrzega regulaminu, pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  ma prawo w trybie natychmiastowym wyprosić z obiektu daną osobę/grupę.
  9. Sprawy nieuregulowanie niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu. 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności