Regulamin Stadionu lekkoatletycznego z boiskiem wielofunkcyjnym

Regulamin stadionu lekkoatletycznego 

we Włoszakowicach

1.      Stadion lekkoatletyczny jest obiektem sportowym zarządzanym przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach.

2.      Za korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.      Korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego odbywa się za wcześniejszą zgodą Spółki Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów. 

4.      Korzystający ze stadionu lekkoatletycznego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

5.      Ze stadionu lekkoatletycznego korzystać mogą:

·         dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

·         kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

·         zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora, trenera lub osoby odpowiedzialnej za grupę,

·         osoby fizyczne,

·         osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z przewidzianym udziałem publiczności.

6.      Ze stadionu lekkoatletycznego nie mogą korzystać osoby:

·         których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

·         zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

·         dzieci i młodzież niepełnoletnia bez nadzoru osoby dorosłej,

·         z przeciwwskazaniami lekarskimi.

7.      Osoby korzystające ze stadionu lekkoatletycznego zobowiązane są do:

·         używania stroju sportowego i obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu, 

·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu lekkoatletycznego,

·         dbania o urządzenia i sprzęt sportowy,

·         utrzymania porządku i czystości na terenie stadionu lekkoatletycznego,

·         podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

8.      Przebywającym na terenie stadionu lekkoatletycznego nie wolno:

·         wprowadzać i użytkować sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem stadionu lekkoatletycznego np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek itp.,

·         palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, żuć gumy, stosować środków odurzających,

·         niszczyć urządzeń i płyty obiektu,

·         zakłócać porządku i używać słów wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawoływać do waśni społecznych itp.,

·         wprowadzać zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),

·         wchodzić lub przechodzić przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia boiska i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, maszty itp.,

·         dewastować obiektu (pisać na budowlach, urządzeniach, trybunach, oklejać itp.),

·         załatwiać potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

·         zaśmiecać obiektu,

·         wnosić przedmiotów typu: materiały pirotechniczne, broń, kije, pałki, kamienie, substancje żrące, farby, pojemniki pod ciśnieniem,

·         w sposób nieuzasadniony blokować wejść i wyjść wraz z drogami ewakuacyjnymi do obiektu,

·         podczas prowadzenia zawodów wchodzić na obszary, które nie są dopuszczone dla publiczności,

·         prowadzić handlu, rozdawać materiałów reklamowych i przeprowadzać zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez pisemnej zgody administratora.

9.      Korzystającym z widowni na stadionie lekkoatletycznym zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

·         rzucania na bieżnię jakichkolwiek przedmiotów,

·         przechodzenia przez ogrodzenie,

·         wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników).

10.  Rezerwacja stadionu lekkoatletycznego:

·         rezerwacja może być dokonywana w biurze hali sportowej, biurze Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. e – mailem sport@wloszakowice.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 887 330 331,

·         rezerwacji mogą dokonywać: kluby, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne,

·         podczas rezerwacji należy podać pełne dane. W przypadku klubów, stowarzyszeń i firm: nazwę, adres oraz numer telefonu kontaktowego, w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego,

·         istnieje możliwość wcześniejszego odwołania rezerwacji.

11.  Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do oddania go osobie funkcyjnej.

12.  Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdorazowym skorzystaniu ze stadionu lekkoatletycznego porządku, w przypadku korzystania z szatni 
i pomieszczeń sanitarnych hali sportowej, również sprawdzenia porządku w tych pomieszczeniach.

13.  Osoby niszczące sprzęt sportowy lub urządzenia stadionu lekkoatletycznego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartości.

14.  Warunkiem zorganizowania imprezy sportowej lub komercyjnej na stadionie lekkoatletycznym jest podpisanie umowy najmu obiektu.

15.  W czasie zawodów lub innych zajęć, organizator /prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa i regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu.

16.  Pracownicy obsługi mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na stadionie lekkoatletycznym, a w razie stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu zakazać korzystania z obiektu.

17.  Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

18.  Wszystkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, osobie odpowiedzialnej za grupę lub obsłudze obiektu.

19.  Spółka Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. i obsługa stadionu lekkoatletycznego sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

20.  Za rzeczy pozostawione przez korzystających z obiektu na jego terenie, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.  

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności